Afganistan 1979-1989
News Search:
Home · Artykuły · Forum · Download · Linki · Kontakt · Galeria · Szukaj28 Wrzesień 2020 08:04
Rozdzielczośc ekranu
Strona jest dostosowana do rozdzielczości ekranu 1366x768 dla przeglądarki Mozilla Firefox.
Aby zwiększyć lub zmniejszyć czasowo rozdzielczość Twojego ekranu, przy wciśniętym prawym ctrl przekręć rolką myszki i dobierz odpowiednią dla siebie rozdzielczość.
Afganistan 1979-1989
Informacja o zagospodarowaniu nieruchomości skarbu państwa przejetych od wojsk Federacji Rosyjskiej na terenie województwa koszalińskiego
INFORMACJA O ZAGOSPODAROWANIU NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEJĘTYCH OD WOJSK FEDERACJI ROSYJSKIEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KOSZALIŃSKIEGOOgromnie ciekawe opracowanie Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Koszalinie z lutego 1996 roku, ukazujące niepublikowane dotychczas dane odnoście kosztów przejęcia i adaptacji do "cywilnego życia" obiektów po JAR.
W opracowaniu zachowałem oryginalna pisownię i nazewnictwo jednostek i miejscowości.


INFORMACJA O ZAGOSPODAROWANIU NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEJĘTYCH OD WOJSK FEDERACJI ROSYJSKIEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KOSZALIŃSKIEGO


OPRACOWANO W WOJEWÓDZKIM BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W KOSZALINIE

Koszalin, luty 1996
  1. Wstęp
  2. Charakterystyka ogólna3. Charakterystyka garnizonów 4. Wnioski

  Sprawozdanie o realizacji i finansowaniu inwestycji wykonywanych w oparciu o strategiczny program rządowy pt. "Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej"

  Załącznik


  1. WSTĘP  „Informacja o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej na terenie województwa koszalińskiego" wykonana została w celu przedstawienia aktualnej sytuacji w zakresie zagospodarowania mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej oraz wniosków wynikających z tego procesu.
  Ze względu na fakt, iż problem ten dotyczy dużych terenów, licznych obiektów oraz skomplikowanych funkcji w niniejszym opracowaniu ograniczono się do bardzo ogólnej syntezy głównych zjawisk jakie występują w procesie zagospodarowania nieruchomości. Szczegółowe dane zawarte są w materiałach roboczych.
  Mimo iż od wycofania wojsk Federacji Rosyjskiej upłynęły 4 lata, zagadnienie zagospodarowania opuszczanych terenów w dalszym ciągu stanowią duży problem dla władz gminnych i wojewódzkich. Związane jest to z koniecznością budowy lub modernizacji infrastruktury technicznej i społecznej oraz organizacji od podstaw nowych struktur administracyjno-osadniczych.
  Należy zauważyć, że inwestowanie w te tereny i nieruchomości daje duże i konkretne efekty. Ażeby uzyskać pełne efekty należy dokończyć rozpoczęte prace poprzez dofinansowanie najważniejszych działań inwestycyjnych i ochronę środowiska. Można przypuszczać, że proces ten będzie trwał jeszcze około 4-5 lat.

  2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA


  2.1. ROZMIESZCZENIE I CHARAKTERYSTYKA GARNIZONÓW

  garnizony_pgw_koszalinskie
  Po II wojnie światowej część wojsk radzieckich pozostała na terenie województwa w obrębie dawnych niemieckich obiektów wojskowych.
  Przed rozpoczęciem procesu wycofywania wojsk z województwa (1990r.) znajdowały się tutaj następujące garnizony i podległe oddziały:

  BAGICZ (w pobliżu Kołobrzegu) - wojska lotnicze - lotnisko z zapleczem technicznym i koszarami oraz funkcjami obsługi - łącznie zamieszkiwało tutaj do 2500 osób. Z garnizonem tym związane było zapasowe lotnisko polowe w Dębicy - Kalinie (gm. Rymań i Sławoborze).
  BIAŁOGARD - zespół 3 kompleksów koszarowych, szpital, poligon wojsk chemicznych we wsi Dargikowo oraz obiekty wojsk rakietowych w Dobrowie.
  SZCZECINEK - pułk artylerii przeciwlotniczej i rakietowej i baza paliw.
  KOMPLEKS BORNE SULINOWO - składał się z 2 osad - Borne Sulinowo i Kłomino (Gródek) oraz wielofunkcyjnego poligonu i jednostki Sypniewo (woj. pilskie). Łącznie przebywało tutaj około 13500 żołnierzy zasadniczej służby wojskowej oraz około 4500 oficerów i ich rodzin wraz z personelem cywilnym. W garnizonie tym przebywała VI Gwardyjska Dywizja Witebsko - Nowogrodzka oraz jednostki rakietowe.

  Na przełomie 1989/90 roku na terenie województwa przebywało w jednostkach wojskowych około 30.000 obywateli radzieckich.
  Łączna powierzchnia garnizonów zajmowanych przez wojska radzieckie na początku 1990 r. wynosiła - 20.301,45 ha, w tym:

  • poligon Borne Sulinowo - 18.176,27 ha.
  • poligon Dobrowo - 898,80 ha.
  • lotnisko Bagicz - 333,00 ha.
  • lotnisko zapasowe Dębica - 261,01 ha.
  • tereny zabudowane łącznie - 635,37 ha.

  Łączna ilość użytkowanych obiektów kubaturowych - 1422 w tym:

  • budynki mieszkalne - 178
  • budynki koszarowe - 95
  • budynki sztabowe - 19
  • budynki szkolne - 40
  • kuchnie i stołówki - 30
  • kluby - 17
  • obiekty służby zdrowia - 12
  • hale sportowe - 8
  • sklepy - 19
  • łaźnie - 8
  • kino - 1
  • warsztaty - 69
  • magazyny - 173
  • garaże - 176
  • kotłownie - 26
  • inne obiekty - 551

  2.2 PROCES PRZEJMOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI

  Proces opuszczania terenów województwa przez wojska i obywateli Federacji Rosyjskiej rozpoczął się na przełomie 1989/90 roku i zakończył w październiku 1992 roku.

  Nieruchomości przejmowano sukcesywnie w ciągu 3 lat:
  ♦ 1990 r - 31 obiektów
  ♦ 1991 r- 207 obiektów
  ♦ 1992 r - 1184 obiekty
  Stan przejmowanych obiektów można określić jako dostateczny. Istotnym problemem był sposób przekazania - jeżeli został zapewniony natychmiastowy nadzór nad obiektami wówczas nie ulegały one dekapitalizacji, w przeciwnym wypadku ulegały one znacznemu zniszczeniu.

  Z 1422 obiektów kubaturowych 850 było wybudowanych ze środków J.A.R. najczęściej bez zgody polskich władz budowlanych a 572 obiekty uznano jako dzierżawione (poniemieckie) i były w większości wybudowane w latach 1935-40.
  Pierwszymi obiektami przejętymi od J.A.R. były domki jednorodzinne i wielorodzinne w Białogardzie i Szczecinku.

  Do 29 marca 1991 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 63 z dn. 6.12.1990 roku wszelkie nieruchomości były przejmowane przez właściwe organa gmin, a następnie jako własność Skarbu Państwa przez wojewodów. W czasie przejmowania nieruchomości wystąpił problem ochrony obiektów przed niszczeniem, dewastacją i kradzieżami. Zagadnienie to było rozwiązywane przez gminy w odniesieniu do przekazanych im nieruchomości. Natomiast ochronę obiektów znajdujących się w Bornem Sulinowie i Kominie powierzono, zgodnie z decyzją Prezydenta R.P., oddziałom Wojska Polskiego.

  Nieruchomości Skarbu Państwa zostały:
  - przekazane gminom na własność lub w użyczenie,
  - oddane w zarząd państwowym jednostkom organizacyjnym,
  - sprzedane w drodze przetargu Kresowianom wierzycielom Skarbu Państwa.

  Jedną z głównych trudności w tym działaniu był brak środków finansowych uniemożliwiających przygotowanie nieruchomości do zbycia. Minimalne środki budżetowe wojewody nie wystarczały na pokrycie dużych kosztów sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i technicznej, usuwania szkód i zagrożeń, ochrony przed niszczeniem i dewastacją i.t.p.. Istotnym zagadnieniem była i jest likwidacja zagrożenia ekologicznego, pożarowego, sanitarno-epidemiologicznego i niewybuchami. Zagospodarowanie nieruchomości odbywało się w zasadzie w oparciu o środki własne gmin oraz dotacje wojewody.

  Zgodnie ze Strategicznym Programem Rządowym p.t. .Zagospodarowanie Mienia Przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej" opracowano 38 wniosków o przyznanie w 1995 r. dotacji z rezerwy państwowej.
  Przyjęto zasadę, że w pierwszej kolejności powinny być realizowane inwestycje związane z infrastrukturą techniczną oraz szpital w Białogardzie, Dom Opieki Społecznej i szkoła w Bornym Sulinowie, szkoły podstawowe w Bagiczu i Białogardzie. Pozytywnie zostało zaakceptowanych 31 wniosków na ogólną kwotę 8.102.000 zł (PLN). Zaawansowanie tych inwestycji jest różne, ze względu na późne przekazanie środków (koniec października 1995 r.) oraz długotrwałą mroźną zimę Wykonano wiele prac dokumentacyjnych, przygotowano tereny pod budowę i zakłada się, że wszystkie środki wykorzystane zostaną do czerwca 1996 r.. Dalsze prace związane z w/w inwestycjami będą uzależnione od dodatkowych dotacji w stosunku do których odpowiednie wnioski zostaną przesłane do 15.04.1996 r. zgodnie z obowiązującym terminem.

  W 1994 r. przeznaczono 52.500 zł na likwidację składowiska odpadów w pobliżu ujęcia wody oraz 46 200 zł na prace związane z rekultywacją gruntów przy magazynie chemicznym i wysypisku w Bornym Sulinowie.

  W 1995 r. przeznaczono 500.000. zł na czerpanie z gruntu paliwa w Bagiczu a w 1996 r. przeznaczy się dalsze 1.000.000. zł.
  Likwidacja niewybuchów odbywała się poprzez zaangażowanie saperów a rachunek za częściowe pokrycie kosztów przesłany został do Ministerstwa Finansów.
  Łącznie zlikwidowano kilkaset pocisków artyleryjskich oraz blisko tysiąc min przeciwpancernych oraz duże ilości granatów i amunicji strzeleckiej.
  Wszystkie grunty leśne (będące formalnie w zarządzie A.L.P.) zostały przejęte przez Nadleśnictwa. Administracja leśna stała się gospodarzem olbrzymich terenów często nie zalesionych i zabudowanych. Wynikało to z faktu iż w połowie lat 70-tych dokonano formalnego wydzielenia z A.L.P. niektórych obszarów najbardziej zainwestowanych stąd powierzchnia Bornego Sulinowa wynosiła około 300 ha a Kłomina 100 ha.
  W rzeczywistości potrzeby rozwojowe tych miejscowości są znacznie większe i obecnie jest to główna przyczyna konfliktów pomiędzy samorządami i A.L.P..

  Zagadnienie przejmowania komplikowało kilka elementów - brak jednoznacznego stanowiska Wojska Polskiego co do ewentualnego zagospodarowania tych terenów, brak odpowiednich regulacji prawnych oraz negatywne stanowisko ówczesnych rządów co do partycypacji w przygotowaniu tych terenów do zainwestowania.

  W ramach komunalizacji przekazano samorządom 858 obiektów co stanowiło około 60% przejętych budynków i budowli. Około 350 obiektów przeznaczono do rozbiórki ze względu na ich stan techniczny lub niemożliwość adaptacji (strzelnice, wartownie, chlewnie i.t.p.).
  Wszystkie przejmowane kompleksy koszarowe i poligony były sprawdzone nieodpłatnie przez specjalistów wojskowych pod względem pirotechnicznym, chemicznym i radioaktywnym (nie dokonywano poszukiwań niewybuchów).

  borne_miny
  Na zlecenie Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska specjaliści z Wojskowej Akademii Technicznej przeprowadzili rozpoznanie stanu zanieczyszczeń i skażeń gruntów oraz wód powierzchniowych substancjami chemicznymi, bojowymi środkami trującymi i substancjami promieniotwórczymi.
  Badania te wykazały skażenie gruntów płynami ropopochodnymi w rejonach ich składowania lub transportu (rurociągów) w Bornym Sulinowie, Szczecinku i Bagiczu.
  W Bornym Sulinowie znaleziono ponadto ukryte składowiska środków chemicznych, duże ilości niewybuchów i wysypisk.
  Ogólnie można stwierdzić, że powstałe szkody ekologiczne nie mają charakteru katastrofy lecz stanowią lokalne zagrożenia o różnorodnym natężeniu. Wszystkie skażenia nie mają bezpośredniego wpływu na zagrożenie środowiska przyrodniczego. Oczyszczenie gruntu ze skażeń ropopochodnych jest niezwykle kosztowne i można założyć, że tam gdzie nie wystąpiło zbyt duże natężenie skażenia nastąpi samooczyszczenie w wyniku procesów biologicznych. W pozostałych wypadkach (Bagicz, Borne Sulinowo) trzeba będzie przeprowadzić chociaż częściową rekultywację.

  W Bornym Sulinowie należy zlikwidować wszystkie wysypiska (nowe jest w budowie) oraz dokonać olbrzymich zadrzewień gdyż kilkanaście tysięcy hektarów terenów zostało wyłączonych z gospodarki rolnej i leśnej. Olbrzymim problemem na tym terenie są duże ilości niewybuchów oraz możliwość występowania zakopanych środków chemicznych.
  W celu sprawnego przejęcia mienia poradzieckich Wojewoda Koszaliński powołał specjalną komisję do spraw przejęcia w/w nieruchomości oraz zaangażował do tego celu swoje służby.
  Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Koszalinie opracowało (lub jest w trakcie opracowania) miejscowe plany zagospodarowania wszystkich terenów przejmowanych z wyjątkiem miasta Borne Sulinowo i przyległego poligonu (koszty prac projektowych pokrył samorząd gminy).
  Pracownicy Wydziałów Ochrony Środowiska, Infrastruktury Technicznej, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego uczestniczyli w dużej ilości narad, komisji, organizowali przetargi, opracowywali ekspertyzy i opinie. Koordynatorem wszystkich prac był Pełnomocnik Wojewody d/s Pobytu Wojsk Radzieckich - płk M. Marszałek.
  Po przejęciu obiektów wykonywano inwentaryzację budowlaną, opracowywano kosztorys i sprzedawano lub przekazywano odpowiednim instytucjom.

  Do chwili obecnej wszystkie garnizony zostały przekazane samorządom z wyjątkiem Kłomina ponieważ w miejscowości tej należy najpierw doprowadzić do użytkowania infrastrukturę techniczną (nowa oczyszczalnia ścieków) a dopiero później wprowadzić mieszkańców. Może to nastąpić na przełomie 1996/97 r..

Strona 1 z 3 1 2 3 >
Znajomi i partnerzy
Explosive.pl
us.mil.pl - Wojsko Rosyjskie i ZSRR
rekonstrukcje
strefa militarna
strefa militarna
SRH Siewiernaja
GRH Morpiech
Marskoj piechaciniec- morski piechur
stop_niewypałom
rsva
gazeta afganiec
stowarzyszenie saperów polskich
ghostteam.pl
71BPP

Welcome :)


Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie* Zarejestruj się!
* Zapomniane hasło?
Ostatnio dodane artykuły

NSP-N
NSP-D
Apteczka wz. 85
Apteczka AD
Afganistan a lewica.
Karbowiak o wojnie...
Służymy w morskiej...
Lotnictwo śmigłowco...
Afgańscy "trębacze"...
Pokłosie...
"Szturmowcy" z KGB
"Czarne tulipany"..
Renat Szafikow..
Narada w sztabie...
Łupy zwiadowców...
Mudżahedińscy jeńcy...
Afganistan 1979-1989...
Przekazanie strażnicy...

Kalendarium wojny


Afganistan - 1979
Afganistan - 1980
Afganistan - 1981
Afganistan - 1982
Afganistan - 1983
Afganistan - 1984
Afganistan - 1985
Afganistan - 1986
Afganistan - 1987
Afganistan - 1988
Afganistan - 1989

GRH "Morpiech"

GRH MORPIECH
Морская Пехота
СССР 1963-1991Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 39
Nieaktywowany Użytkownik: 1420
Najnowszy Użytkownik: evg_krivec
FORUM

 Afgancy.fora.pl, Afganistan, Morska Piechota, soviet naval infantry

Afganistan 1979-1989 na YouTube

Jesteśmy także na:Translator


Archiwum strony

 Afganistan, Afghanistan,archiwum